Sokolov,A - Novikov,I Sotchi 1980
Trait aux Blancs

1.Tg6! (1...fxg6 2.Dxg6 mat) 1-0